Zīmējumu konkurss bērniem “… un ģimenē ir ienācis bērniņš!”

1  1113

Zīmējumu konkurss bērniem “… un ģimenē ir ienācis bērniņš!”
projekta Nr. 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040
„Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem” ietvaros

Nolikums

Konkursa organizētājs: Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” (turpmāk – Biedrība) sadarbībā ar Preiļu Galveno bibliotēku.

Konkursa tēma: „… un ģimenē ir ienācis bērniņš!”.

Konkursa mērķis: ar zīmējumu palīdzību, veicinot bērnu radošo un māksliniecisko iztēli, noskaidrot bērnu redzējumu par mazulīša ienākšanu ģimenē, labāko darbiņu sagatavot un iespiest atklātnes veidā.

Konkursa dalībnieki: Preiļu un Riebiņu novadā reģistrēti bērni vecumā no 4 līdz 8 gadiem (ieskaitot).

Noformēšana:
1) brīva izvēle darba izpildīšanas tehnikai;
2) izmērs – A4 formāta lapa;
3) uz atsevišķi aizpildītas veidlapas (Pielikums Nr.1) pievienot informāciju par darba nosaukumu, pilnu darba autora vārdu un uzvārdu, vecumu un, ja apmeklē, izglītības iestādes nosaukumu, grupu vai klasi, kontaktinformāciju (adresi, vecāku tel.numuru).

Konkursa termiņš: no 2015.gada 17. augusta līdz 09. oktobrim.

Darbu iesniegšana:
1) no 2015.gada 17. augusta līdz 09. oktobrim (plkst.19:00) Preiļu Galvenajā bibliotēkā (Bērnu literatūras nodaļā).
2) katrs dalībnieks drīkst iesniegt tikai vienu darbu.

Vērtēšana: iesniegtos darbus izvērtēs Biedrības veidota komisija – Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Solvita Erta, Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja, mācību priekšmeta „Zīmēšana” skolotāja Marianna Abricka un Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas mācību priekšmeta „Kompozīcija” skolotāja Veronika Smane. Komisija noteiks 1 (vienu) labāko darbu, kuru plānots iespiest atklātnes veidā un dāvāt Preiļu un Riebiņu novada jaundzimušajiem to reģistrēšanas brīdī. Labākais darbs un pārējie konkursam iesniegtie darbi tiks izstādīti Preiļu Galvenajā bibliotēkā un būs apskatāmi ikvienam interesentam.

Apbalvošana: konkursa laureāta darbs tiks iespiests atklātnes veidā; dalībniekiem paredzētas balvas no konkursa organizētājiem.

Jautājumu gadījumā kontaktēties ar projekta vadītāju Ivetu Šņepsti (tel.22339980) vai projekta vadītājas asistenti Anitu Gāgu (tel. 29654796).

Biedrības valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne

Pielikums Nr. 1
Zīmējumu konkursa „Ģimenē ir ienācis bērniņš” nolikumam
Informācija par darba autoru

ZĪMĒJUMA NOSAUKUMS _______________________________________
Zīmējuma autora VĀRDS, UZVĀRDS _______________________________________
VECUMS (pilni gadi) _______________________________________
ja attiecināms
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS _______________________________________
GRUPA/KLASE _______________________________________
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Adrese _______________________________________
Vecāku kontakttālrunis _______________________________________