JAUNIEŠI APGUVA DATORGRAFIKU

Lai paplašinātu jauniešu redzes loku par dažādām datorprogrammām, kā vienu no aktivitātēm biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” īstenotajā projektā 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”  divu nedēļu garumā laikā no 20.-31. jūlijam tika piedāvāts apgūt CorelDraw Graphics programmu, kuru pasniedza SIA „Latinsoft” mācību centra (Daugavpils) mācībspēki. Apmācības notika Preiļos, IT centrā.

Minētā programmma izvēlēta ar mērķi sniegt jauniešiem ieskatu par programmas piedāvātajām daudzveidīgajām iespējām izstrādāt tādu poligrāfijas produkciju kā kalendāri, bukleti, plakāti, vizītkartes u.tml. Turklāt CorelDraw Graphics vispārizglītojošo skolu mācību programmā nav iekļauta, vien sniegts neliels ieskats par tās piedāvātajām iespējām. To apliecina arī vairākuma jauniešu norāde, ka ar šo programmu apmācībās tiek strādāts pirmo reizi, vien daži vecāko klašu skolēni bija guvuši nelielu ieskatu skolā.

Neskatoties uz to, ka apmācības bija ļoti intensīvas – divu nedēļu laikā apgūtas 80 stundas, vairums jauniešu dalību šajās nodarbībās novērtējuši kā diezgan noderīgu. Jāatzīst, ka liels motivators bijusi arī iespēja saņemt mācību centra izsniegtu sertifikātu par apmācību, kas daudziem jauniešiem varētu noderēt arī turpmāk nākotnē. Dažiem jauniešiem būtiska bijusi jaunu zināšanu tieši par CorelDraw apguvi, bet citiem – saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Jāatzīst, ka daudziem jauniešiem jau ir skaidrs priekšstats, ko vēl viņi labprāt apgūtu – vairāki izteikuši vēlmi apgūt programmēšanu, Photoshops u.c. noformēšanas programmas, norādot, ka tas varētu papildināt viņu CV. Saņemti vērtīgi ieteikumi, kas jauniešiem apmācībās bija saistošs, kas jāpilnveido.

Priecājamies, ka Preiļos un Riebiņos tagad būs jaunieši, kuri apguvuši datorgrafikas pamatus. Apmācību beigās projekta vadītāja Iveta Šņepste visiem 16 jauniešiem pasniedza SIA „Latinsoft” mācību centra sertifikātus.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 19 999,99 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 2222,22 EUR, kuru veido Preiļu un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.