Par biedrību

Logo_pukuzirnis_1Biedrība “Ģimeņu atbalsts centrs “Puķuzirnis”” (turpmāk – Biedrība) dibināta 2014. gada 11.
septembrī. Biedrības galvenā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem, jaunās ģimenes, jaunās
māmiņas. Jau biedrības nosaukumā iestrādāta ideja par tās darbības lauku – kā zināms,
puķuzirnīši ļoti skaiti zied, bet vasaras beigās pākstiņās nogatavina daudzus mazus zirnīšus.

Velkot paralēles ar reālo dzīvi, biedrības biedri tiecas domāt, ka izglītotiem vecākiem būs gudri,
radoši un komunikabli bērni, kā arī novadā būs daudz kuplu ģimeņu.

Biedrības darbības mērķi:

1) veicināt ģimeņu ar bērniem interešu aizsardzību un ģimenes vērtību popularizēšanu sabiedrībā;
2) veicināt ģimeņu emocionālo un garīgo labsajūtu, sniegt atbalstu ģimenēm dažādās krīzes situācijās, piesaistot nozares speciālistus;
3) organizēt sociālās rehabilitācijas pasākumus, sekmējot personu sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošanos, to sekmīgai integrācijai sabiedrībā;
4) attīstīt un atbalstīt bērnu un jauniešu radošo potenciālu;
5) sniegt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, trūcīgām/ maznodrošinātām ģimenēm, nepilnām ģimenēm, ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām;
6) veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot sportiskās, izglītojošās, atpūtas nometnes un sporta un kultūras pasākumus, un labdarības akcijas, kā arī attīstot darbu ar jauniešiem;
7) veicināt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas: pašizglītošanās, mūžizglītība, pieaugušo mūžizglītību (kursi jaunajām māmiņām, saskarsmes kursi);
8) popularizēt veselīgo dzīvesveidu sabiedrībā, organizēt brīvā laika pavadīšanas un atpūtas pasākumus ģimenēm ar bērniem;
9) veikt pasākumus speciālistu un nozares darbinieku kvalifikācijas celšanā, kas sekmētu biedrības mērķu sasniegšanu;
10) organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus, veicināt sadarbību ar citām organizācijām un iestādēm biedrības mērķu sasniegšanai, kā arī starptautiska dialoga veicināšana;
11) piedalīties vietēja un starptautiska mēroga projektos, kuru ietvaros tiek sekmēta biedrības mērķu sasniegšana.

Biedrības galvenie pamatdarbības virzieni:

1) pasākumu organizēšana ģimenēm (ģimeņu saliedēšanas pasākumi, nometnes, radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, senlatviešu svētku svinēšana, ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucieni);
2) izglītojošie pasākumi bērniem, vecākiem, bērniem kopā ar vecākiem (Montesori istaba, mūzikas nodarbības, radošie pulciņi, kursi jaunajām māmiņām, saskarsmes kursi, semināri);
3) infrastruktūras un aprīkojuma papildināšana bērnu un jauniešu radošai attīstībai;
4) labdarības pasākumu organizēšana.

Biedrības veiktās aktivitātes:

Biedrības līdzšinējā darbība bijusi vērsta uz motivējošu, izglītošu atbalsta pasākumu organizēšanu Preiļu un Riebiņu novadu ģimenēm, kā arī attīstošās vides pilnveidošana bērniem un jauniešiem. Pirms Biedrības oficiālas dibināšanas iniciatīvas grupa 2014. gada vasarā realizēja projektu “Rotaļu laukuma izveide Aizkalnes ciematā” (LMT finansēts projekts), kura rezultātā uzstādīta drošības standartiem atbilstoša rotaļu laukuma iekārta bērnu āra aktivitātēm.
Tāpat noticis saiets ģimenēm ar bērniem, kurš bija vērsts uz ģimeņu saliedēšanu, dažādu radošo prasmju apguvi un iepazīšanos ar informāciju par inovatīvām izglītojošām metodēm bērniem.
Oficiāli dibinātas Biedrības darbības laikā organizēts Miķeļdienas pasākums senlatviešu svētku tradīcijās, notikušas lekcijas par bērnu zīdīšanu, dūlas nozīmi un slingu izmantošanu bērnu
aprūpē, par ķermeņa kopšanas procedūrām, par masāžas pozitīvo ietekmi uz pašsajūtu, notiek
mākslas terapijas kurss, norisinājies forums par dažādām bērnu audzināšanas un izglītošanas
metodēm, sporta nodarbības bērniem vecumā no 3-7 gadiem, radošā darbnīca adventes vainagu gatavošanā, Ziemassvētku pasākums bērniem.
Biedrība tuvākajā laikā plāno iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu.