Preiļu Galvenajā bibliotēkā skatāma bērnu zīmējumu izstāde

Kopš oktobra beigām Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā skatāma 4-8 gadus vecu bērnu zīmējumu izstāde. Tie ir 30 darbiņi, kuri tika iesniegti biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” projekta 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040  „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem” ietvaros rīkotajā zīmējumu konkursā „… un ģimenē ir ienācis bērniņš!”, kurš norisinājā no 17. augusta līdz 9. oktobrim un kurā tika aicināti piedalīties kā Preiļu, tā Riebiņu novadu bērni. Kopumā iesniegti 14 Preiļu un 16 Riebiņu novadu bērnu zīmējumi.

Visi zīmējumi ir koši, tajos bērni ielikuši savu redzējumu par mazulīša ienākšanu ģimenē. Daudzos zīmējumos ir ziedi, taureņi, baloni, sirsniņas, priecīgi cilvēki, kas pastaigājas ar bērnu ratiņiem, norādot, cik priecīgs ir šis notikums katrā ģimenē.

  1. novembrī Biedrības veidota komisija – Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Solvita Erta, Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja, mācību priekšmeta „Zīmēšana” skolotāja Marianna Abricka un Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas mācību priekšmeta „Kompozīcija” skolotāja Veronika Smane izvērtēja iesniegtos darbus atzīstot, ka katrs darbiņš izceļas ar ko īpašu – vai tas ir nedaudz apmulsis tētis zīmējumā, kura nosaukums liecina par pirmā bērniņa ienākšanu ģimenē, vai pavisam shematiski attēloti cilvēciņi. Galvenais, kas vieno šos zīmējumus – tā ir pašu bērnu iztēle, brīva griba zīmēt pēc saviem ieskatiem, nevis skolotāja ietekme. Tāpēc visi darbiņi izstaro mīļumu pret ģimeni, dzimto pusi.

Komisijai nebija viegli izšķirties, kurš zīmējums tad ir pelnījis būt uz atklātnes, kas tiks dāvināta katra jaundzimušā ģimenei tā reģistrēšanas brīdī. Tāpēc tika izvirzīti 3 zīmējumi. Zīmējumu autori, kuru darbiņi tiks iespiesti atklātnes veidā, gan tiks paziņoti projekta noslēguma pasākumā 5. decembrī, kurā tiks sumināti visi darbiņu autori.

Pateicamies Riebiņu PII „Sprīdītis” pirmsskolas izglītības skolotājām Ivetai Počekajai un Lolitai Šmukstei, Preiļu PII „Pasaciņa” pirmsskolas izglītības skolotājām Daigai Mozulei, Anitai Mičulei, Annai Kļavinskai un Gunitai Lācei, Dravnieku pamatskolas skolotājai Intai Brokai, kā arī Kristera un Ances Paulas un Martas vecākiem par ieguldīto darbu, lai taptu jaukie bērnu zīmējumi.

Izstāde skatāma līdz novembra beigām.

 

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 19 999,99 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 2222,22 EUR, kuru veido Preiļu un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

 Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.