Mākslas terapiju Riebiņos apmeklēja daudz interesentu

Kā viens no atbalsta pasākumiem jauniešiem projekta 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem” ietvaros ir mākslas terapija, kura pavasara/vasaras nodarbību ciklā norisinājās Riebiņos. Nodarbības plānoto 8-10 interesentu vietā apmeklējuši 22 dažādi dalībnieki; visu nodarbību kopskaitā ir 97 apmeklējumi.

Mākslas terapija Preiļu pusē ir jauna psihologu darba metode, jo, lai ar to pilnvērtīgi strādātu, ir jāiegūst attiecīga izglītība, ko šī gada februārī ieguvusi Natālija Rivža. Biedrībā jau tikušas organizētas 2 mākslas terapijas grupas sievietēm, taču projekta ietvaros šī metode tika piedāvāta arī jauniešiem, kas guva lielu atsaucību, un tika saņemti atzinīgi vārdi par iespēju tajā piedalīties.

Mākslas terapijas sesijas tika organizētas trīs fāzēs: sākuma (1.-2.sesija), darbības (3.-8.sesija) un noslēguma (9.-10.sesija).

Sākuma fāzē grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar pieejamajiem mākslas materiāliem, tehnikām, grupas noteikumiem un plānoto sesiju norisi. Panākta dalībnieku produktīva savstarpēja komunikācija,  izvirzīti grupas mērķi.

Darbības fāzē dalībnieki aktīvi iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, reflektēja par radītajiem darbiem, iemācījās atpazīt un runāt par emocijām, sajūtām, būt empātiskiem un cienīt citus dalībniekus. Sesijās tika runāts par jauniešu resursiem, dzīves mērķiem, sapņiem, uzvedības un rīcības modeļiem ikdienas dzīvē un to uzlabošanas iespējām. Sesijās tika veicināta pašcieņa un pašpaļāvība.

Noslēguma fāzē jaunieši aicināti uz savstarpēja atbalsta sniegšanas stimulēšanu, atbalsta tīkla izveidošanu, aktīvu savstarpējo komunikāciju un līdzdarbošanos. Jauniešiem tika piedāvātas tehnikas, kas palīdz tikt galā ar stresa situācijām, noguruma un nenoteiktības sajūtām.

Lūdzot sniegt aktivitātes novērtējumu, vairums atbildēja, ka dalība nodarbībās bija ļoti noderīga, un, ja vien būtu iespēja, vairums apmeklētu arī šo nodarbību turpinājumu. Turklāt, pēc piedalīšanās mākslas terapijā, vairums dalībnieku atbildēja, ka izjūt apmierinājumu un mieru. Lai arī katram bija savs, kas patika nodarbībās, vairums atzinīgi izteicās par darbu ar putām, patika zīmēt savu blogu, kā arī kopumā patika darbs grupā, sevis izzināšana ar zīmējumu palīdzību, savas rīcības analizēšana, iespēja runāt par savām emocijām, kas jauniešiem nav mazsvarīga un viņu vecumposmā pat ļoti būtiska vajadzība. Tāpēc likumsakarīga ir jauniešu atbilde, ka viņi ieteiktu apmeklēt mākslas terapijas nodarbības arī citiem jauniešiem.

Otrs mākslas terapijas nodarbību cikls tiks uzsākts rudenī, tāpēc aicinām sekot informācijai.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.