Apstiprināts biedrības projekts „Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai”

2017.gada nogalē ticis apstiprināts biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” projekts (Projekts nr.:17-03-AL21-A019.2206-000002), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros plānots iegādāties „Silto smilšu iekārtu” un interaktīvo galdu.

Biedrība, meklējot jaunus darbības attīstības virzienus,  praktiski ir iepazinusies ar abiem instrumentiem, kas būtu ne tikai noderīgi saturīgai brīvā laika pavadīšanai, bet arī lieliski risinātu emocionāla, pedagoģiska un sadzīviska rakstura problēmas un būtu lielisks līdzeklis darbā skolu atbalsta personālam. “Silto smilšu iekārta”, kas sastāv no kastes un siltumu nodrošinošas ierīces, ir izgudrojums, kas ļauj silto smilšu pieredzi izbaudīt neatkarīgi no gadalaika, kad bez piespiedu iejaukšanās, dabīgā veidā smilšu „kristāliņi” veic roku pirkstu, pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju. Labvēlīgi tiek ietekmēts balsta un kustību aparāts, imūnā sistēma un citi procesi, kas veicina organisma pašregulāciju. Hiperaktīvie bērni tiek nomierināti, bet pasīvie – aktivizēti, tiek atjaunota saikne ar dabu. Iekārta Latvijā izgudrota nepilnus 10 gadus atpakaļ, bet jau pierādījusi savu lietderību, jo tā uzstādīta vairākās izglītības iestādēs Kurzemē un Vidzemē un tiek izmantota darbā ar bērniem. Interaktīvais galds, kas veidots, lai veicinātu bērnu savstarpējās sadarbošanās un problēmu risināšanas prasmes, ļaujot vienlaicīgi sešiem bērniem risināt uzdevumu, mācīties vienam no otra un kopā būt atbildīgiem par sasniegto rezultātu.Turklāt uzdevumu izpildē pedagogs neiesaistās, bet īpašā funkcija ļauj pēc uzdevumu izpildes redzēt, kāds bija katra bērna individuālais ieguldījums uzdevumu izpildē. Ņemot vērā, ka moderno tehnoloģiju izmantošana ir arī bērnu ikdiena, pieaugušo uzdevums ir vismaz to ievirzīt bērniem derīgā veidā. Iepazīstoties ar Kaiser Foundation veiktā pētījuma rezultātiem par moderno tehnoloģiju lietošanas apmēru un ietekmi uz bērniem, īpaši atzīmējams pētnieces Krisas Rouvanas secinājums, ka, lai bērns uzaugtu vesels, viņa attīstībā ir 4 būtiski faktori kustības, pieskārieni, komunikācija un dabā pavadīts laiks. Piedāvājot ģimenēm ar bērniem silto smilšu nodarbības un iespēju izmantot interaktīvo galdu, tiktu aptverti visi augstākminētie faktori. Turklāt iegādātais inventārs būtu pieejams arī Preiļu 1.pamatskolas audzēkņiem, pedagogiem un atbalsta personālam savas darbības pilnveidošanai, jo projektā iegādātais inventārs atradīsies biedrības telpās, kuras atrodas pamatskolas ēkā.

Ar projekta palīdzību tiks veicināta Preiļu rajona partnerības teritorijas vīzija 2020. gadam, jo vietējiem iedzīvotājiem tiks radīta iespēja interešu izglītības, prasmju attīstībai, bērnos tiks attīstīts radošums, uzņēmīgums, veicināta kritiskā domāšana un sociālā atbildība vienam pret otru un apkārtējo vidi.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 10 366.56, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 9056.56 – publiskais finansējums EUR 8150.90 un EUR 905.65 ir Preiļu novada domes līdzfinansējums, bet EUR 1310.00 ir biedrības līdzfinansējums.